Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad (MR)

Functie MR

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft advies en heeft in bepaalde gevallen stemrecht bij onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school. De MR mag in principe alle onderwerpen bespreken die over de school gaan, standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de directie geven.

De directie heeft de voorafgaande instemming van de MR nodig als het gaat om: 

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Vaststelling of wijziging van het schoolplan, het leerplan of zorgplan of wijziging van een schoolreglement;
  • Vaststelling of wijziging van het beleid rond het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school;
    Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid
    De aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen;
  • Vaststelling of wijziging van de klachtenregeling;
  • Overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk een eventuele fusie met een andere school.
De MR van Mariëngaarde bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De taken en de bevoegdheden van deze raad, alsmede de werkwijze, de samenstelling en de wijze van verkiezingen zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap, dat in het schoolgebouw voor iedereen ter inzage is. Ook de notulen van de vergaderingen van de MR zijn op verzoek beschikbaar. Vragen of opmerkingen? Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR, dan kunt u een e-mail sturen of één van de leden aanspreken in de school of op het schoolplein.

Huidige leden MR

Namens de ouders:
Adriaan van Asselt (voorzitter), Emine Elmaci en Leontien Loos.

Namens het team:
Steffie Staal, Joyce Verweijmeren en Marcella Hopkoper.

Namens het bestuur:
Robin Bieren

U kunt de MR van Mariëngaarde eenvoudig bereiken via het mailadres: mr@mariengaarde.nl.