Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Taal-, lees- en schrijfonderwijs 

Taal, lezen en schrijven in groep 3

Veilig leren lezen 

Ons technisch leesonderwijs start in groep 3 door middel van de aanvankelijk lees- en taalmethode “Veilig leren lezen”. In deze methode staat zowel de schriftelijke- als de mondelinge taalontwikkeling centraal.

Wat schriftelijke taalontwikkeling betreft, staat het leren lezen en spellen van (eenvoudige) woordstructuren centraal. Bij de mondelinge taalontwikkeling ligt de nadruk op de uitbouw van communicatieve vaardigheden, de bevordering van boekoriëntatie en verhaalbegrip en de vergroting van de woordenschat.

 

Onze groepen 3 werken met de meest recente versie van VLL: de kim-versie. In deze versie staat het leren van één letter centraal. De leerlingen oefenen met deze letter in combinatie met eerder geleerde letters. De methode bestaat uit twaalf thematische kernen, welke zijn opgebouwd uit de fasen introductie, instructie, zelfstandige verwerking, vervolgopdrachten en reflectie.

VLL werkt met drie niveaus van differentiatie: maan, zon en ster. Leerlingen met een gemiddelde leesontwikkeling volgen de

leesvaardig zijn volgen de zonlijn en leerlingen die moeite hebben met het leren lezen volgen de maanlijn, aangevuld met extra instructie en begeleiding (sterlijn). Elk niveau heeft een specifieke aanpak en bijpassend materiaal.

Pennenstreken 

In groep 3 wordt gestart met het schrijfonderwijs. Hierbij hanteren wij de nieuwste versie van de methode Pennenstreken: editie 2 blokschrift. Deze editie sluit naadloos aan op VLL kim-versie. Zo is de lettervolgorde hetzelfde en wordt ook de leerlijn spelling door Pennenstreken gevolgd. De koppeling van leesdidactiek aan schrijfdidactiek leidt tot betere prestaties. Als leerlingen letters kunnen schrijven, herkennen en onderscheiden de letters daarna sneller. Dat helpt het leren lezen.

Taal, lezen en schrijven in groep 4 t/m 8

Taal Actief 

Sinds het schooljaar 2013-2014 wordt vanaf groep 4 wordt gewerkt met de methode ‘Taal Actief’. De leerlijn spelling is een integraal onderdeel van deze methode. Het spellingprogramma volgt dezelfde thema’s als het taalprogramma en er is een voortdurende wisselwerking tussen het leren van

woorden, zinnen en teksten (taal) en het correct leren schrijven ervan (spelling).

Leerkracht gebonden lessen en lessen zelfstandig werken wisselen elkaar af. De methode houdt nadrukkelijk rekening met de verschillen tussen kinderen. Er is differentiatie op twee instructieniveaus en op drie niveaus van verwerken (drempelniveau, basisniveau en verrijkingsniveau). Voor de zeer taalbegaafde leerlingen is er zelfs een plusprogramma met een extra leerlijn. Er is een stapsgewijze opbouw van instructie, oefenen, toetsen en herhalen.

Het taalprogramma onderscheidt 4 leerstofdomeinen:

· woordenschat

· taal verkennen

· spreken en luisteren

· schrijven

 

Het spellinggedeelte is gericht op foutloos schrijven. Dit wordt nagestreefd door het aanbieden van en oefenen met 3 categorieën regels voor de spelling:

· regels voor het spellen van de werkwoorden

· regels voor het spellen van andere woorden dan de werkwoorden

· regels voor het gebruik van leestekens

Estafette 

Het onderwijs in technisch lezen (het voortgezet technisch lezen) wordt vanaf groep 4 gedaan met behulp van de methode “Estafette”.

Estafette gaat daarbij uit van het volgende didactisch model:

1. de leerlingen werken eerst aan het vergroten van de accuratesse (correct lezen)

2. de leerlingen oefenen met als doel het verhogen van de leessnelheid (vlot lezen)

3. de kwaliteit gaat van vlot lezen naar lezen op toon (vloeiend lezen)

4. het geleerde wordt geïntegreerd en toegepast (vrij lezen).

Om tegemoet te komen aan de verschillen in instructiebehoefte tussen leerlingen worden drie verschillende aanpakken gehanteerd.

Grip op lezen 

Als methode voor het begrijpend en studerend lezen wordt sinds het schooljaar 2013-2014 gebruikt “Grip op lezen”.

Bij alle andere vakken, maar zeker ook in het dagelijks leven, wordt een beroep gedaan op begrijpend lezen. Het biedt handvatten om de meest uiteenlopende

geschreven teksten te kunnen begrijpen.

De methode hanteert daarbij zeven verschillende leesstrategieën die zich in de praktijk hebben bewezen. Deze strategieën komen in elk leerjaar terug. Ze worden telkens herhaald en uitgebreid.

Blits 

Groep 7 en 8  De leerlingen oefenen daarbij met opzoekvaardigheden en het vergelijken van informatie en meningen. De methode die wordt gebruikt heet Blits.

Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Bij het lezen van de teksten oefenen leerlingen in het actief en strategisch lezen, om de tekst zo goed mogelijk te begrijpen.