Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Plezier beleven aan leren op school wil ieder kind. Het behalen van goede leerresultaten hoort daar zeker bij.

Een voorwaarde om tot (effectief) leren te kunnen komen is dat het kind zich gezien weet en zich prettig voelt. Niet voor niets wordt daarom op Mariëngaarde expliciet benoemd dat “welbevinden de basis is voor een brede ontplooiing”. Voor kinderen waarbij het zich fijn voelen (wel eens) een probleem is, is een breed scala aan speciale voorzieningen (zie aldaar) beschikbaar.

Uiteraard wordt op Mariëngaarde gewerkt met adequate leermethodes. Naast de kernvakken rekenen, taal en lezen is er ruim aandacht voor de overige vakgebieden. Wereldoriënterende vakken worden in samenhang aangeboden. Kinderen zorgen onder meer door het maken van presentaties voor een vorm van verwerking. Cultuureducatie, muziek en lichamelijke oefening zijn onmisbare onderdelen van het programma. Met het vak Engels wordt al in de onderbouw op een speelse manier kennis gemaakt.

Sinds het schooljaar 2017-2018 zijn de groepen 5 t/m 8 gestart met het gebruik van de chromebooks. Dit schooljaar 2018-2019 zijn daar de groepen 3 en 4 bij gekomen. Veilig leren lezen, spelling, taal , woordenschat en rekenen worden verwerkt op het chromebook.
Het systeem leidt het kind door de verwerkingsstof en registreert eventueel gemaakte fouten. Op die fouten kan direct worden ingespeeld doordat een terugkoppeling wordt gegeven met zo nodig een aanvullende uitleg. Hierdoor verbetert uiteindelijk het leerrendement.

We willen dat kinderen graag naar school gaan. Vanzelfsprekend is dat voor ieder kind echter niet. Als een leerling moeite heeft met leren, staan ons verschillende hulpmiddelen ten dienste. De interne begeleider en remedial teacher nemen bij de inzet daarvan een centrale plaats in.

Voor de meer dan gemiddeld begaafde leerling zijn speciale programma’s beschikbaar. In plusgroepen werken deze leerlingen ook regelmatig samen aan de ontwikkeling op hun niveau.  

Het team bestaat uit mensen die gemotiveerd zijn om kinderen te helpen bij hun werkzaamheden. Meer dan 50% van de leerkrachten heeft een extra opleiding (master SEN) gedaan om meer tegemoet te kunnen komen aan de eisen die passend onderwijs stelt. Hiermee kan nadrukkelijk vorm worden gegeven aan het onderwijs aan kinderen met heel verschillende talenten. De leerkracht is de spil in de klas. Zij zorgt er met de leerlingen zelf voor dat ieder kind de begeleiding krijgt die het nodig heeft.

Mariëngaarde investeert in de samenwerking met ouders.  Actief Ouderschap is zeer belangrijk item. School en ouders zullen elkaar nog meer gaan vinden in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan het kind. Dit wordt verder uitgebouwd.

Ook is Mariëngaarde al jaren bewust bezig met het milieu. Dit uit zich onder andere in het scheiden van afval (plastic/papier e.d.), een sedumdakbedekking, klimaatbeheersysteem, lessen in het bevorderen van een gezond milieu waaronder bezoekjes aan drinkwatervoorziening en afvalverwerkingsbedrijf de Waarden, recycling van oude apparaten, knutselen met kosteloos materiaal enzovoort. Dit is voor alle groepen.